Algemene voorwaarden

Tandheelkunde voor Kinderen Dolfijn is de kinderafdeling van Tandheelkundig Centrum Parijsch.

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder, Mondzorg van Wijk BV handelend onder de naam Tandheelkundig Centrum Parijsch, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Uitvoering van de overeenkomst

Tandheelkundig Centrum Parijsch staat ervoor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
Tandheelkundig Centrum Parijsch is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandheelkundig Centrum Parijsch zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Tandheelkundig Centrum Parijsch is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Cliënt dient te allen tijde Tandheelkundig Centrum Parijsch volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Kosten en betaling

De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl). De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Infomedics verzorgt voor Tandheelkundig Centrum Parijsch de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Tandheelkundig Centrum Parijsch, staan op de website van Tandheelkundig Centrum Parijsch en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl). Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandheelkundig Centrum Parijsch gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Tandheelkundig Centrum Parijsch de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 10 euro per vijf minuten, met een maximum van 150 euro. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 250- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandheelkundig Centrum Parijsch uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandheelkundig Centrum Parijsch daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandheelkundig Centrum Parijsch niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandheelkundig Centrum Parijsch naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandheelkundig Centrum Parijsch ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandheelkundig Centrum Parijsch legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Tandheelkundig Centrum Parijsch schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Tandheelkundig Centrum Parijsch de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Tandheelkundig Centrum Parijsch moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Tandheelkundig Centrum Parijsch om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Tandheelkundig Centrum Parijsch gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tandheelkundig Centrum Parijsch is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandheelkundig Centrum Parijsch afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandheelkundig Centrum Parijsch onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandheelkundig Centrum Parijsch.